این نشریه بر اساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره 27726/90  مورخ 28/10/90 و بر اساس مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شماره   62623/11/3/89   مورخ   29/09/89   به چاپ رسیده است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 11-162 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دوره انتشار
فصلنامه