ایرادات با اثر مانع دائمی در داوری تجاری بین المللی

چکیده

اختلافات تجاری در عرصه بین­الملل اصولاً از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می­گردد. در نهاد داوری به­عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به­عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند دو گونه­اند: ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. قانون داوری تجاری بین­المللی ایران با این که در نوبه خود تحولی ستودنی در عرصه تجارت بین­الملل به حساب می­آید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفاً کلیتی از آن را مطرح کرده است با خلاء اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن این­که طرفین دعوی در داوری تجاری بین­المللی چه ایراداتی می­توانند مطرح نموده و اثر آن چه خواهد بود؛ به بررسی ایرادات با اثر مانع دائمی و تصمیم اتخاذی داوران خواهد پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها