اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرزاد ابدالی

حقوق خصوصی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir/members/?id=116&lang=0
mehrzad.abdaligmail.com
02818371610

سردبیر

دکتر ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

dreskiniinbox.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir
tafreshimodares.ac.ir
82884644-09121247111

دکتر سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد -دانشگاه تهران

hsafaiichamran.ut.ac.ir
66497912

دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

حقوق خصوصی و اسلامی استاد -دانشگاه شهید بهشتی

mehrpouryahoo.com
02122403199

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد -دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com
02122403199

دکتر کوروش کاویانی

حقوق خصوصی دانشیار ، گروه حقوق ، دانشگاه علامه طباطبایی

k.kavianihotmail.com

دکترمحمود صادقی

حقوق مدنی و حقوق مالکیت فکری دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

sadegh_mmodares.ac.ir
02182883687

دکترمسعود البرزی ورکی

حقوق بین الملل کیفری استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

alborziikiu.ac.ir

دکتر محمد علی بابایی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

m.babaeialigmail.com
02818371646

دکتر مهرزاد ابدالی

حقوق خصوصی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

mehrzad.abdaligmail.com

دکتر محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

mhsadeghyut.ac.ir

دکتر حسین غلامی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار - دانشگاه علامه طباطبایی

gholami1970yahoo.com

کارشناس نشریه

معصومه صالحی

روابط بین الملل کارشناس ارشد- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

salehi_masom64yahoo.com
02818371635