برتری رویکرد تقصیر بر مسئولیت مطلق در حقوق قراردادهای ایالات متحده آمریکا

چکیده

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو  قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است.
با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسؤولیت مطلق را غیر مفید دانسته و مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را با معیارهای اقتصادی هماهنگ می­داند. اعمال این رویکرد در قرارداد فواید بسیاری نسبت به رویکرد مبتنی بر مسؤولیت مطلق دارد. از جمله این که مسئولیت و هزینه­های ناشی از آن را صرفاً به یکی از طرفین تحمیل نمی کند بلکه هر فردی که تقصیر کرده باشد باید از عهده ی خسارات وارده برآید و در صورت عدم تقصیر هر دو طرف، قرارداد نیز با ارائه ی راهکارهای مناسب از تحمیل همه خسارت به شخص متعهد جلوگیری می نماید.

کلیدواژه‌ها