مسئولیت مدنی لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده در قبال اشخاص ثالث

چکیده

قرارداد لیسانس از متداول­ترین قراردادهای انتقال تکنولوژی محسوب می­شود که متعاقدین آن لیسانس­دهنده و لیسانس­گیرنده هستند. هدف از این قرارداد اعطای امتیازات صاحب حقوق مالکیت فکری به دیگری، به منظور بهره­برداری از این حقوق است.
با وجود منافعی که قرارداد لیسانس برای هریک از متعاقدین به همراه دارد، گاه موجب ورود خساراتی به حقوق اشخاص ثالث می­گردد. بهره برداری غیر مجاز از حقوق متعلق به اشخاص ثالث و تولید محصولات تحت لیسانس به گونه­ای معیوب از موجبات خسارات به اشخاص ثالث هستند. حال این سوال می­شود که مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث چه شخصی یا اشخاصی هستند؟ لیسانس گیرنده؟ لیسانس دهنده؟ یا هردو؟ مبنای مسئولیت مدنی آنان چیست؟
 از این رو مقاله حاضر به بررسی مسئولیت مدنی لیسانس دهنده و گیرنده لیسانس می­پردازد و در این زمینه مبانی مطرح شده در باب مسئولیت آنان در حقوق ایران و یا دیگر نظام های حقوقی را تحلیل می­نماید.

کلیدواژه‌ها