بررسی نسب و ارث کودکان متولد از اجاره رحم

نوع مقاله : علمی تخصصی

چکیده

یکی از پدیده های نوین پزشکی رحم جایگزین است ،جایگزینی رحمی زمانی ضرورت می یابد که زوج همه ی عوامل دخیل در شکل گیری فرزند را داشته ولی بدلیل فقدان رحم سالم و برخی عوامل دیگر امکان داشتن فرزند از آنها سلب گردیده است اما تکنولوژی لقاح خارج رحمی این امکان را برای چنین زوجهایی فراهم نموده که جنین سالم آنها در آزمایشگاه جنین شناسی تشکیل شود و درموقعیتی مناسب به رحم شخص ثالث انتقال یابد از آنجا که مشروعیت رحم جایگزین در حقوق کنونی ما وانطباق آن با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی  ضروری به نظر میرسد ،لذادر صدد برآمدیم که با بررسی برخی مباحث فقهی و حقوقی این موضوع گامی هرچند اندک در روشن شدن آن بر داشته باشیم .
باعنایت به مطالب فوق بر آنیم مسئله نسب و ارث کودکان متولد از طریق فرآیند جایگزینی رحمی را در این مقاله بررسی و واکاوی نماییم .

کلیدواژه‌ها