پژوهشنامه اندیشه های حقوقی (RRLT) - واژه نامه اختصاصی