پژوهشنامه اندیشه های حقوقی (RRLT) - اهداف و چشم انداز