رابطه حقوق ملی و بین المللی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

این پژوهش به تحلیل و بررسی ارتباط حقوق بین الملل با حقوق داخلی دولت میزبان می‏پردازد که از مباحث پیچیده در داوری های بین المللی دولت/ سرمایه گذار است. موضوع اصلی این تحقیق نقش حقوق بین الملل در داوری های سرمایه گذاری است. این پژوهش نشان می دهد در رویه دیوان های داوری بین المللی، حقوق بین الملل به عنوان مکمل و کنترل کننده حقوق دولت میزبان پذیرفته شده است. بدین معنا که حقوق بین الملل می تواند نقائص حقوق دولت میزبان را رفع کند و علاوه بر آن، در تعارض بین این دو نظام  حقوقی، حقوق بین الملل برتری خواهد داشت.اگرچه در این روند  اعمال حقوق بین الملل به تنهائی و بدون در نظر گرفتن حقوق داخلی دولت میزبان جایز نیست.

کلیدواژه‌ها