بررسی حقوقی اقدامات متقابل در زمینه پخش برنامه های غیرمجاز ماهواره ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اقدامات متقابل از ابتدای تدوین حقوق بین­الملل تحت عناوین مختلف وجود داشته و کشورها به عنوان یکی از موثرترین راههای واداشتن کشورهای دیگر به رعایت تعهداتشان از آنها استفاده می­کرده­اند. از موضوعاتی که در قرن حاضر بعنوان عصر فن­آوری ارتباطات و فضا پیوسته در رابطه با اقدامات متقابل از سوی دولتها مطرح بوده، پخش مستقیم برنامه­های رادیو- تلویزیونی از طریق امواج ماهواره­ای می­باشد. پژوهش حاضر به بررسی حقوقی اقدامات متقابل و محدودیت­های حاکم بر آن و اینکه تحت چه شرایطی اقدامات مذکور مطابق حقوق بین­الملل قابل اجرا می­باشند، پرداخته و در ادامه بررسی حقوقی این اقدامات در زمینه پخش برنامه­های ماهواره­ای، اصول حاکم بر آن و همچنین مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام متقابل کشورها بعنوان دولت متأثر از پخش برنامه­های غیرمجاز ماهواره­­ای را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها