جبران ضرر اقتصادی محض

چکیده

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضررهای اقتصادی به طرق مختلفی برخورد می شود. هدف این مقاله در ابتدا ارائه تعریفی ملموس از ضررهای اقتصادی و سپس ارائه مصادیق آن در یک طبقه بندی مشخص است و سپس سعی برآن است که رویه عملی نحوه برخورد با این ضررها را به صورت تطبیقی تشریح کرده و به اختصار تئوری های مطرح شده در خصوص پذیرش یاعدم پذیرش قابلیت ضرر اقتصادی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها