نقش و معیار حسن نیت بیمه گذار در انعقاد عقد بیمه

چکیده

بیمه گذار در انعقاد قرارداد بیمه بر مبنای اصل حسن نیت متعهد به افشاء اطلاعات و خودداری از اظهارات کاذبه می باشد. افشاء اطلاعات در قراردادهای بیمه از اهمیتی بنیادین برخوردار است چندان که می توان گفت تعهد مزبور از جمله شرایط اساسی عقد بیمه بوده و زیر بنای تعهدات طرفین را تشکیل می دهد زیرا حقایق و اطلاعات خاص که بیمه گر با تکیه بر آن می تواند میزان احتمال و درجه وقوع خطر را ارزیابی و محاسبه بنماید به طور معمول بر اطلاعاتی مبتنی است که در اختیار بیمه گذار می باشد.
  تعهد بیمه گذار به افشاء اطلاعات بی حد و مرز نبوده بلکه حدود و ثغوری دارد به این معنا که او بایستی «اطلاعات اساسی» را در اختیار بیمه گر قرار دهد. اما در باب این موضوع که معیار اطلاعات اساسی چیست تا کنون در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متعددی مانند بیمه گر محتاط و بیمه گذار معقول پیشنهاد شده است که هریک از آنها در قوانین کشورها مورد تبعیت قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی مسائل فوق، موضع حقوق ایران نیز مطالعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها