رویکردی حق - بنیاد به مفهوم خطر

چکیده

خطر به معنای احتمال زیان است. بنابراین برای شناخت خطر باید احتمال را شناخت. بر اساس تقسیم­بندی معمول، قرائت­های متعدد احتمال در دو گروه عینی و ذهنی/ شناختی جای می­گیرند که هر یک از آنها مؤلفه­های تفسیری خود را دارند. از نگاه حق­شناختی آدمیان باید به میزان متعارف این توانایی را داشته باشند که در شرایط مطلوب، زندگی خود را چنان که می­خواهند کنترل کنند. البته استقلال آنان در کنترل زندگی خود نامحدود نیست. با توجه به این که ایجاد خطر، استقلال آنها را  کاهش می­دهد، توانایی آنها در کنترل زندگی خود نیز کاهش می­یابد. ایجاد خطر در مواردی توجیه دارد، اما گاه فاقد توجیه است.

کلیدواژه‌ها